Selektywne zbieranie zużytego elektro-sprzętu

Szanowny Użytkowniku Sprzętu!

Działając zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688), firma Broda e-Shops System, Jarosław Broda, Małgorzata Broda, będąc w rozumieniu ustawy wprowadzającym oraz dystrybutorem i sprzedawcą detalicznym, wpisanym do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) Nr 000119675, obowiązana jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Ponadto firma Broda e-Shops System, dostarczając nabywcy sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony, w ilości nie większej niż ilość kupowanego nowego sprzętu.

W przypadku zakupów na odległość, zużyty sprzęt możemy od Państwa odebrać, z miejsca dostawy, zlecając odbiór zużytego sprzętu firmie kurierskiej, na koszt firmy , po uprzednim poinformowaniu nas o tym telefonicznie lub mailowo.
Zebrane w ten sposób zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zwracamy do wprowadzającego lub przekazujemy do zakładu przetwarzania odpadów.

Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinni Państwu wskazać miejsce bezpłatnej utylizacji sprzętu. Listę miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt, prowadzi również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytych urządzeń razem z innymi odpadami!
Każdy z nas, właściwym postępowaniem ze zużytym sprzętem, zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Bądź odpowiedzialny!

W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz postanowieniami dyrektyw unijnych.

 

Ochrona środowiska. Wyrzucanie starych urządzeń elektrycznych.

Znak przekreślonego kosza jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenia takie mogą zawierać szkodliwe substancje, które były niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże oszczędzać cenne zasoby i zapobiec potencjalnie niebezpiecznemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

 

Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu w obrębie "Salonu Sprzedaży BRODA" w Rzeszowie:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "KWR" Krzysztof Werelusz

Ul. Słocińska 253, 35-330 Rzeszów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "EKO-TOP" SP. Z O.O.

Ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów